எங்கள் ப்ளாக் வாசகர்களின் படைப்புகள், கதை, கற்பனை, கவிதை கலக்கல்கள்.

Wednesday, October 5, 2011

பாரிஸ் சதுரம்!

Hello Engalblog,

Here is a picture of the  famous Paris Square.
The tourist buses and other vehicles mar the beauty of the grand look.
please publish it when you have space.
with many thanks ,


RevathiNarasimhan.