சனி, 13 அக்டோபர், 2018

சு டோ கு : சுந்தரி நீயும் குணபதி நானும்……. சுந்தரி நீயும் குணபதி நானும்…….
கீதா ரெங்கன் 

“ஹலோ ஆம் ஐ ஸ்பீக்கிங்க் டு குண்பத்தி?”